Tato činnost je prováděna pracovníky naší firmy na základě zákona č.254/2001 sb. (vodní zákon) a ČSN 75 3415 (objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování) Výše uvedené zákony a normy ukládají provozovatelům takovýchto skladů na ropné látky provádět pravidelné revize s četností minimálně 1x za 5 let.

Před provedením vlastní revize provádíme:
– demontáž víka a poklopů
– vyčerpání skladované látky z nádrže do kontejnerů (po ukončení revize je přerpáno zpět do nádrže)
– odvětrání nádrže
– vyčištění nádrže od sedimentů z ropných látek (na vytěžené množství jsou vystaveny doklady dle zákona o odpadech)
– vytření nádrže do sucha

Po vyčištění nádrže provedou pracovníci vizuální kontrolu vnitřního pláště nádrže

Vlastní revize nádrže a potrubních rozvodů je prováděna dle požadavků ČSN 75 3415 a obsahuje:
– prověrku technického stavu nádrže metodou defektoskopie (měření tloušťky stěn nádrže ultrazvukovým tloušťkoměrem)
– tlakovou těsnostní zkoušku nádrže a potrubních rozvodů

Na základě naměřených hodnot je vystaven protokol o technickém stavu nádrže a potrubních rozvodů

Na výše uvedené práce má naše firma zpracovaný technologický postup. Pracovníci, kteří provádějí čištění a revize nádrží jsou držiteli platných certifikátů v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálů ve stupni č. 1, které je opravňuje k provádění měření a zaznamenávání naměřených údajů.

Revizní technik mající certifikáty ve stupni č. 2 je oprávněn vyhodnocovat měření a vystavovat protokoly o technickém stavu nádrží a potrubních rozvodů.